After-life

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Although the OT generally portrays this as a vague and shadowy existence, often associated with judgment, there are hints of the idea of resurrection to a fuller life which are developed in the NT. The NT points to judgment beyond death and to the believers’ hope in resurrection, to a more complete enjoyment of God’s presence and his blessings and to the promise of a new heaven and earth.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

The after-life in the OT

The grave as a place of silence

Psalm 115:17 DIEBYBEL:A19331953
17 Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie;
See also Ps 6:5; Ps 30:9; Ps 88:10–11; Is 38:18

The grave as a place of darkness

Job 10:21–22 DIEBYBEL:A19331953
21 voordat ek heengaan—en nie terugkom nie—na die land van duisternis en doodskaduwee, 22 ’n land van donkerheid, soos middernag, van doodskaduwee en wanorde, en dit gee ’n skynsel—soos middernag!
See also 1 Sa 2:9; Ps 88:12

The grave as a place of no return

Job 7:8–10 DIEBYBEL:A19331953
8 Die oog van hom wat my sien, sal my nie meer aanskou nie. U oë is op my—en ek is daar nie! 9 Die wolk verdwyn en gaan heen—so kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdaal nie. 10 Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie.
See also Job 16:22; Ps 146:4; Pr 2:18–19; Ec 12:7

The grave as a place of judgment

Psalm 88:5 DIEBYBEL:A19331953
6 vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê, aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van u hand.
See also Ps 31:17; Pr 9:18; Is 14:9–11; Is 26:14; Eze 31:14; Eze 32:17–32

The grave offers peace to the righteous

Job 3:13; Ec 4:2; Is 57:1–2

The hope of resurrection

Daniel 12:2 DIEBYBEL:A19331953
2 En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
See also Job 19:26; Ps 16:10–11; Ps 49:15; Ps 73:24; Is 25:7–8; Is 26:19

The after-life and God’s judgment

Judgment beyond death is certain

Hebrews 9:27 DIEBYBEL:A19331953
27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,
See also 2 Co 5:10; Re 20:12–13

There will be salvation for believers

Mt 25:19–23; Heb 9:28; Re 11:18

There will be separation from God for unbelievers

Re 20:15; Re 21:27
See also Mt 8:12; Mt 13:42; Mt 22:13; Mt 24:51; Mt 25:30; Lk 12:46; Re 22:15

The believing dead are already with Jesus Christ

Lk 23:43; 1 Th 4:14–17 Believers, with Jesus Christ in spirit, await their final resurrection which will take place when he returns.
See also Jn 12:26; Jn 14:3; 2 Co 5:8; Php 1:23; Heb 12:23; Re 6:9–11

The after-life and believers’ hope of resurrection

The bodily resurrection of Jesus Christ

Luke 24:39–43 DIEBYBEL:A19331953
39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ’n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. 40 En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. 41 En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? 42 Daarop gee hulle Hom ’n stuk gebraaide vis en ’n stuk heuningkoek. 43 En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.
See also Jn 20:20; Jn 20:26–27; Ac 1:3; 1 Jn 1:1

Believers share in Christ’s resurrection

Romans 8:11 DIEBYBEL:A19331953
11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
See also 1 Co 6:14; 1 Co 15:20–23; 2 Co 4:14

The resurrection body of believers

Philippians 3:20–21 DIEBYBEL:A19331953
20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, 21 wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
See also 1 Co 15:23; 1 Co 15:42–55; 2 Co 5:1–4

The future consummation of the believers’ enjoyment of God

Future glory

Romans 8:18–19 DIEBYBEL:A19331953
18 WANT ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. 19 Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.
See also 2 Co 4:17–18; 1 Jn 3:2

A new heaven and earth

2 Pe 3:13; Re 21:1

God’s presence with his people

Re 21:2–7 The final consummation will bring God’s promises to and purposes for his people to fulfilment; Re 22:14
See also Ex 25:8; Re 22:1–5

The Holy Spirit as a guarantee

2 Co 1:22; 2 Co 5:5; Eph 1:13–14
Related Media
See more
Related Sermons
See more