Boží spravedlnost

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript

Úvod

Probíráme sérii Božích jmen -> což je vlastně způsob jakým nám Bůh ukazuje, jaký je
Dnes Budeme mluvit o tom, že Bůh je spravedlivý a co to pro nás znamená
Modlitba
Jeremiah 23:6 (ČSP): V jeho dnech bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.
Deuteronomy 32:4 (ČSP): …jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.
Bůh je spravedlivý
Co nás napadá když se řekne, ze Bůh je spravedlivý a jaký z toho máme pocit? - radost, strach, nejistota,...
Co znamená, ze Bůh je spravedlivý? - nikomu nenadrzuje, nejedna necestne, nelze, nenechá se uplatit, nemá dvojí závaží, vidí vse (všechny okolnosti, myšlenky, činy) a proto jako jediný dokáže i spravedlivě soudit.
Bůh se zástava těch, kdo se sami zastat nemohou - ať už nadpřirozeně nebo skrze lidi.
I když teď není vše spravedlivé, tak konečný Bozi soud bude spravedlivý.
Kazdy z nás budeme jednoho dne stát před Bozim soudem - od teď za 100,90,80,50,30,10… let což není az tak dlouhá doba
A i když teď možná řešíme spoustu věci (vztahy, finance, školu/práci, zdraví,...), tak pak budeme řešit jen jedno - Jak obstát před Bohem? [FCF]
[Proposition]
Matthew 6:33 (ČSP): Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno
Bible nás vybízí k tomu, abychom hledali Bozi spravedlnost a tak to dnes budeme dělat
V dnešním slově se podíváme na tři oblasti
Spravedlnost a zákon
Spravedlnost a soud
Spravedlnost a Ježíš

Spravedlnost a zákon

Dva citáty z Bible
1 Kings 2:3 (ČSP)
Zachovávej řád Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a zachovávej jeho ustanovení, příkazy, nařízení a svědectví, jak je napsáno v Mojžíšově zákoně, abys měl úspěch ve všem, co budeš dělat a kamkoliv se obrátíš,
David - muž podle Božího srdce
Poslední slova krále Davida jeho synu Salomounovi - v podstatě mu říká ze má žít spravedlivě a řídit se Bozim slovem. Ke stejnému závěru pak Šalomoun dospěl v knize Kazatel.
Ecclesiastes 12:13–14 ČSP
Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým.
Salomoun - nejmoudřejší člověk
Abychom se mohli Bozim slovem řídit, tak ho musíme nejdříve znát a rozumět mu. David říká, ze nad Bozimi zákony přemýšlí ve dne i v noci a stále znovu si je připomíná a kontroluje svůj život, aby se od nich neodklonil.
I my si můžeme každý den číst Bibli a přemýšlet nad tím jak vlastně máme žít a zda tak opravdu žijeme - příklad s Zalmem 23 - kazdy den v posledním týdnu jsem přemýšlel nad tím, co se tam píše a jak to souvisí s mým životem.
I v průběhu dnešního slova můžeme přemýšlet nad tím, jak se nás týká, protože pravda je, ze se týká každého jednoho z nás.
BŮH PERFEKCIONALISTA
Znáte někoho kdo je perfekcionalista? Někoho kdo chce aby vše bylo dokonale? Jaké je to s někým takovým vyjít nebo pro nej něco dělat? -> možná říct příklad se mnou a Anet (kuchyně, závěsy)?
Ne vždy je ale perfekcionalismus špatný - co když někdo něco děla pro nás - zdravotní pece, nějaké smlouvy, stavba…? To jsme rádi, když jsou věci co nejlepší.
Věděli jste ze Buh je perfekcionalista? Co tím myslím? Buh je dokonalý a nesnese nedokonalost v podobě hříchu. Když se snažil vytvořit určite prostředí pro vztah s nim, tak nám dal zákon.
Zákon je v podstatě soubor různých pravidel a postupu - podobne, jako když děláte něco pro perfekcionalistu. -> říká nám, jak si to Bůh představuje
Nikdo z nás ale Bozi “nároky” nedokáže naplnit - proto je Buh naplnil sám a my je můžeme naplnit skrze Ježíše.

Co je vlastně zákon?

Bůh jako dárce zákona
Někdy přemýšlíme o zákonu jen jako o souboru nařízení a pravidel, tak to ale není
Zakon v podstatě určuje mantinely pro vztah s Bohem
MANTINELY V MANŽELSTVÍ / S DĚTMI
Spravedlnost ve SZ - spočívala v plnění Bozích nařízení
Co Bůh chce?
Hosea 6:6 (Bible21): Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly.
apoštol Jan ve svém listu říká, ze lásku k Bohu můžeme projevovat tím, když se řídíme
1 John 5:3 (ČSP)
To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká,
Zákon nestačí jen slyšet, ale je důležité ho plnit / žít... - Jak to dělat?

Jak žít spravedlivě?

Co znamená, ze máme hledat Bozi spravedlnost? Často zdůrazňujeme, ze máme hledat Bozi kralovstvi, ale co s tou spravedlnosti?
Znamená to podřizovat se v poslušnosti Bohu a Jeho vůli. A to jak v myšlenkách, tak i v činech. Co je Bozi vule? - napriklad to, co nám Bůh zjevuje v Bibli.
Milovat Boha i druhé
Odpoustet
Ctit rodiče
Milovat/ctít manžela
Nebýt pyšný
Byt vděčný
Netolerovat hrich a činit pokání - usilovat o čistotu a spravedlnost
Nehonit se za penězi a věcmi tohoto světa
Nemit ve svém životě modly
Spravedlnost je tedy neco co se “dělá”, stejně tak je to ale něco co můžeme cítit
žít spravedlive znamená být poslušný Bohu
Jakub ukazuje ze spravedlnost = víra + skutky
Pokud chceme žít spravedlivě, je nejlepší přemýšlet o spravedlnosti jako o vztahu s Bohem. Můžeme se sami sebe ptát, jestli se Bohu libi to jak žiji a co dělám. Jestli mu to děla radost. A když si nejsem jistý, je dobre s modlitbou sáhnout po Bibli a hledat tam.

Spravedlnost a soud

Bůh jako spravedlivý soudce - jedině Bůh muže spravedlivě soudit - jen On ví vše
Bůh nesoudí podle zdání, ale skutečně spravedlivé. Nenechá se obalamutit emocnimi představeními u soudu, ale zná plnou pravdu.
V Bibli je více soudu, ale my se teď trochu podíváme na dva z nich

Soud před Kristovoh stolicí (věřících)

2 Corinthians 5:10 (ČSP)
Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.
Co je to ta souní stolice? -> viz. hystorický kontext + obrázek
Bylo to místo soudu ale i odměn (například při olympiádě)
Každý z nás budeme stát před Bohem, budou odhaleny všechny věci a my budeme vydávat počet z toho, jak jsme naložili s životem, který nám Bůh dal -> Pavel chce abychom žili s vědomím toho, že jednou budeme stát před Božím spravedlivým soudem
Co bude Bůh hodnotit?
Naši věrnost a poslušnost Jemu
Naši službu - jak jsme naložili s tím, co nám svěřil a pokud jsme vedoucí, tak jak jsme vedli druhé
Naše myšlenky a motivy
Jak ovlivňuje náš život to, když si uvědomíme, že jednou budeme stát před Bohem a vydávat počet (budeme souzeni dle našich skutků) -> viz. David
“Nejsme spaseni dobrými skutky, ale pro dobré skutky”
Mluví se zde o věřících, nejedná se tedy o spásu nebo zatracení, ale spíš o jakési zhodnocení a odměny -> viz. test
VELKÝ TEST
Všichni křesťané budou stát před Kristovou stolicí. Bůh bude hodnotit naše myšlenky, slova a činy. V určitém smyslu je to podoné jako zkouška (mentální, fyzická,...) ve škole. Zkoušky jsou součástí života a víme, že vždy máme určitý čas na přípravu (život tady na zemi je naší přípravou). Potom přichází čas, kdy jsme vyzkoušeni a ohodnoceni. Co myslíte, kdybychom dles stáli před Bohem jak by ohodnotil (jakou známkou):
Naši čistotu
Správu financí
Pokoru
Soucit a zájem
Důvěru Jemu a věrnost
Můžeme nad tím přemýšlet a může nás to motivovat něco změnit.

Soud před velkým bílým trůnem (nevěřících)

Revelation 20:11–13 ČSP
A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.
Soud před velkým bílím trůnem je místo zjevené Boží moci
Bůh je zde jakou soudce, stvořitel a Pán celého vesmíru
Současný svět zanikne a všichni lidé budou shromážděni před Boha, kde budou otevřeny knihy -> naplnění Danielova proroctví
Co je to za knihy? -> knihy které zaznamenávají celý náš život a to jak ty zjevné věci, tak i ty skryté. Je tam ještě jedna speciální kniha a to je kniha života
Co je to kniha života -> tam jsou zapsaní ti, kteří patří Ježíši a z jiných míst v Bibli víme, že pokud patříme Ježiši, tak jsme osvobozeni od trestu (omilostněni)
NÁŠ ŽIVOT JE JAKO KNIHA - NEMŮŽEME ZMĚNIT MINULOST ALE MŮŽEME ZMĚNIT BUDOUCNOST
Zijme tak abychom se před Bohem nemuseli stydět. Netolerujme hrich a dělejmě věci s myšlenkou na konec. Vzdy když budeme něco delat, můžeme se kratce zastavit a přemýšlet, jak to asi bude Bůh hodnotit.
Co je v těch knihách napsáno o mě a co o tobe?

Spravedlnost a Ježíš

mluvili jsme o zákonu a soudu a přirozeně můžeme mít otázky:
Jak obstát před dokonalým Bohem (viz. perfekcionalista)?
Co když jsem udělal zle věci, dá se to nějak napravit?
spravedlnost je často spojována se spasou/záchranou/vysobozenim - odpověď na otázky výše a mnohé další je Ježíš
Mark 2:16–17 ČSP
Když učitelé Zákona z farizeů viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí [a pije] s celníky a hříšníky?“Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“
Ježíš nepřišel pro spravedlivé, ale hříšné
Mluví se tam o sebe spravedlnosti - lidé, kteří si o sobě mysli, ze jsou dost dobří a Ježíše nepotřebuji - člověk s tímto postojem nemůže Ježíše přijmout
Hrisni není myšleno ti, kdo schválně a vědomě hřeší, ale spis ti, kdo si uvědomuji svůj stav a nepohrdnou Ježíšem
2 Corinthians 5:21 (ČSP)
 Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Ježíš jako ten kdo nám dává svou spravedlnost + vysvobozuje nás od soudu + usmiřuje nás s Bohem
mluvit o ospravedlnění a posveceni

Ospravedlnění v Ježíši

Romans 3:21–26 ČSP
Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny [a na všechny] ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dřívev čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.
naše spravedlnost před Bohem neobstojí
priklad s Luterem
spravedlnost souvisí se vztahem a není jen o nějakém strojovém dodržování pravidel
Spravedlnost z viry - není proti zákonu ale naopak zákon naplňuje skrze Ježíše
Pavel mluví ze i když se snažil vše dělat spravne, tak pred Bohem to nestačí a ze nepotřebuje spravedlnost ze zákona, ale z viry.
Hlavni otázka tedy zní - máš Ježíšovu spravedlnost? - jak ji můžeme mít? Skrze viru.

Posveceni - život ve svatosti/spravedlnosti

Kdyz máme Kristovu spravedlnost znamena to, ze je jedno jak žijeme? - rozhodne ne
Naopak svým zivotem máme napodobovat Ježíše - máme žít v souladu s Bozi vůli
I když jsme spasení milosti a máme Kristovu spravedlnost, tak naše ciny a myšlenky budou souzeny (viz. soud věřících)
Posveceni je celoživotní proces, kdy se snažíme žít tak, jak se Bohu líbí a budovat náš vztah s nim
[Illustration]
[Application]

Závěr

Spravedlnost a zákon
Spravedlnost a soud
Spravedlnost a Ježíš
Related Media
See more
Related Sermons
See more