Rentmeesterskap/Wat word bedoel met rentmeesterskap???????

Rentmeesterskap - Wat word bedoel met Rentmeesterskap  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 14 views

Die noukeurige gebruik, beheer en bestuur van die besittings van 'n ander wat aan een toevertrou is. Die term word ook gebruik om te verwys na die verantwoordelike gebruik van rykdom en besittings deur Christene.

Notes
Transcript

Individue wat as rentmeesters optree

Adam en Eva in die tuin van Eden

Genesis 2:15 DIEBYBEL:A19331953
15 Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Josef in Potifar se huisgesin

Genesis 39:4–6 DIEBYBEL:A19331953
4 het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien; en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. 5 En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef; ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. 6 En hy het alles wat syne was, aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie as net van die brood wat hy geëet het. En Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien.

Daniël as administrateur in Babilon

Daniel 6:1–3 DIEBYBEL:A19331953
2 Dit het Daríus behaag om oor die koninkryk honderd-en-twintig landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees; 3 en oor hulle drie ministers, van wie Daniël een was, aan wie dié landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. 4 Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat ’n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel.

Groepe wat as rentmeesters optree

Die sewe wat deur die Jerusalemse kerk gekies is

Acts 6:1–6 DIEBYBEL:A19331953
1 EN in dié dae toe die dissipels vermeerder het, het daar ’n murmurering ontstaan van die Griekssprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. 2 En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. 3 Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; 4 maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. 5 En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ’n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ’n Jodegenoot uit Antiochíë, 6 wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande opgelê.

Jesus Christ’s teaching on stewardship

Gebruik gelykenisse om aanspreeklikheid te beklemtoon

Luke 16:1–12 DIEBYBEL:A19331953
1 EN Hy het ook aan sy dissipels gesê: Daar was ’n ryk man wat ’n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis. 2 En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. 3 Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te bedel, skaam ek my. 4 Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. 5 Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en sê vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer? 6 En hy antwoord: Honderd vat olie. En hy sê vir hom: Neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig. 7 Daarna sê hy vir ’n ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord: Honderd mud koring. Toe sê hy vir hom: Neem jou skuldbewys en skryf tagtig. 8 En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. 9 En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang. 10 Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. 11 As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? 12 En as julle nie getrou was in ’n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?

Beklemtoon elke individu se verantwoordelikheid

Luke 12:48 DIEBYBEL:A19331953
48 maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.
See also Mt 12:36
Matthew 12:36 DIEBYBEL:A19331953
36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Die apostels het hierdie leer voortgesit

Romans 14:12 DIEBYBEL:A19331953
12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
1 Peter 4:4–5 DIEBYBEL:A19331953
4 Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saam loop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. 5 Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Om 'n goeie rentmeester te wees, is 'n eerbare ding

1 Timothy 3:13 DIEBYBEL:A19331953
13 Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle ’n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus.

Christene word met die rentmeesterskap van die evangelie toevertrou

1 Corinthians 4:1–2 DIEBYBEL:A19331953
1 SO moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. 2 En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word.
See also 1 Co 9:17; 2 Co 5:19–21; Ga 1:15–16; Ga 2:7; 1 Th 2:4; 1 Ti 1:11; 1 Ti 4:14; 1 Ti 6:20; 2 Ti 1:14; Tt 1:3; Tt 1:7

Christene moet wyse rentmeesters van hulle Godgegewe gawes wees

1 Corinthians 4:7 DIEBYBEL:A19331953
7 Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?

Hulle moet hul gawes gebruik om ander te bevoordeel

1 Peter 4:10–11 DIEBYBEL:A19331953
10 Namate elkeen ’n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. 11 As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Hulle moet hul gawes ontwikkel

1 Timothy 4:14–15 DIEBYBEL:A19331953
14 Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. 15 Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.

Hulle moet vir hul liggame sorg

1 Corinthians 6:18–20 DIEBYBEL:A19331953
18 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. 19 Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

Gelowiges moet wyse rentmeesters van hul materiële besittings wees

Deuteronomy 8:17–18 DIEBYBEL:A19331953
17 en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. 18 Maar dink aan die Here jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het, soos dit vandag is.

Jesus Christus se lering oor die deel van besittings

Matthew 19:21 DIEBYBEL:A19331953
21 Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
See also Mt 6:1–4; Mt 6:19–21; Lk 6:38; Lk 21:1–4; Ac 20:35

Sharing of possessions among the first Christians

Acts 4:32–35 DIEBYBEL:A19331953
32 EN die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. 33 En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. 34 Want niemand onder hulle was behoeftig nie; want almal wat besitters van gronde of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 35 En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het.
See also 2 Co 8:1–5

Die apostel Paulus se lering oor die deel van besittings

2 Corinthians 9:6–11 DIEBYBEL:A19331953
6 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ’n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 9 Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. 10 En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, 11 sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk.
Related Media
See more
Related Sermons
See more