Zera - protoevanjelium

Vianoce 2023  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented
0 ratings
· 5 views

Protoevanjelium Prvotná Vianočná zvesť

Notes
Transcript

1. Privítanie a modlitba

Bratia a sestry, priatelia, nech nás všetkých Boh požehná a nech počas dnešného doobedia máme tú milosť spoznávať viac nášho Pána Ježiša Krista. Obzvlášť sme radi za všetkých, ktorí ste naši hostia alebo ste na tomto mieste prvýkrát, či prvýkrát po dlhšej dobe.
Pozdravujem tiež všetkých, ktorí nás sledujú online alebo zo záznamu. Nech vás Pán Ježiš požehná svojím pokojom.
Vidíme, že sa nachádzame v období adventu, blížia sa Vianoce, pripomíname si prvý príchod Pána Ježiša na túto zem. O chvíľu sa budeme modliť. Prosím otvorme svoje vnútro na spoločnej modlitbe a očakávajme to, že sa nám Boh bude prihovárať aj počas dnešného doobedia.
Modlitba

2. Pieseň - YWB mládež

(môžeme stáť)

3. Oznamy

Besiedka bude - Prosíme rodičov, aby nechávali deti na besiedke a neostávali na besiedke, aby prišli do zhromaždenia.
Bohoslužby počas Vianoc - 24.12. o 9:30 detská slávnosť; 25.12. Prvý sviatok o 10:00; 26.12. Druhý sviatok o 10:00; 31.12 o 9:30 a večer o 19:00 do 21:00; 1.1.2024 o 10:00.
11.1. Biblická hodina - nová séria A. Kraljik
Zamyslenia na každý deň od R. Betinu - Do zeme zasľúbenia - 10 eur.
Nové knihy z vydavateľstva Návrat domu a Didasko

4. Modlitebné zamyslenie - Pali Bán

5. Chvály - YWB mládež

6. Modlitba za zbierku a slovo - Robo Hanyus

7. Pieseň ku zbierke - YWB mládež

8. Kázeň

Bratia a sestry, priatelia, kedy a kde začína zvesť o narodení spasiteľa Ježiša Krista? Možno si povieme, že je to v Betlehemskej maštali v dňoch cisára augusta. Lenže toto posolstvo je uvedené oveľa skôr a to v proroctvách a sľuboch o Mesiášovi a Spasiteľovi, ktoré sú zapísané v Starej zmluve. Počas tohto obdobia si prejdeme práve proroctvá o narodení Ježiša Krista. Ešte raz, kedy a kde začína začíne posolstvo o narodení Spasiteľa? V časoch prvých ľudí v záhrade Eden. V Genesis 3 je spomenuté prvé proroctvo o narodení Ježiša Krista známe ako protoevanjelium pod hebrejským slovkom ZERA. Zera znamená semeno a potomstvo alebo potomok. Kto z nás počul tieto slová Zera alebo protoevanjelium? Výborne, nájdime si spolu Genezis 3.
1 Had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin, Boh. Povedal žene: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?“
Zloba, zlo, hriech a vzbura voči Bohu nie sú len abstraktné pojmy alebo filozofické úvahy. V Biblickej správe sá spájajú s osobou, s diablom. Ako vieme, že tento had je diabol? Zjavenie Jána 12, 9 hovorí jednoznačne, že ten had je diabol, zvodca celého sveta, ktorý bol zvrhnutý na zem. Diabol bol prvý vzbúrenec voči Bohu. Bol zhodený z neba. Prvý pokušiteľ. Hoci je človek zodpovedný za svoj hriech a neposlušnosť voči Bohu, pretože nemusel diabla poslúchnuť, musíme vedieť, že to nepochádza z človeka. Človek bol navedený. Dodnes je hriešny človek navádzaný diablom. Diabol v tejto chvíli už bol padlým anjelom a preobliekol sa za hada. On ovládal doslovného hada a cez neho hovoril, vieme to aj zo správy zo zjavenia Jána. Pokušenie prišlo k Eve zamaskované a nečakané.
Ako začal diabol svoje pokúšanie? Otázkou a to spochybňujúcou otázkou. Prekrútil Božie slová a vložil ich do otázky. Zmenil význam a dôraz Božieho slova. Boh im povolil jesť zo všetkých stromov, okrem jedného. Had to obrátil a pýta sa, či im zakázal jesť zo všetkých stromov. Boha stavia do pozície toho, ktorý všetko zakazuje, pričom v skutočnosti to bol Boh, ktorý im dal všetko a dal im všetky stromy a všetky dobroty, okrem jedného stromu.
Ach, takto pokúša aj dnes, vy kresťania nič nesmiete. Nesmiete sa opiť, nesmiete nadávať, chodiť tam a tam, robiť to a to, nesmiete vlastne nič. Potom si človek fakt myslí, že Boh mu všetko len zakazuje, pritom Boh nám dáva toľko veľa a zakazuje len malé minimum a to pre naše dobro, lebo vie, aké by to malo zlé dôsledky.
Ochranný plot a ochranné hranice Božích prikázaní neslúžia ako väzenie, ale ako zvodidlá na ceste alebo ako ochranná zábrana na kopci, aby sme sa nepošmykli, nespadli a nezabili sa.
2 Žena mu odpovedala: „Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme,
3 ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: ‚Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli!‘“
Aký príkaz dostal človek od Boha?
Gen 2, 16-17 16 Hospodin, Boh, prikázal človekovi: „Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, 17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“
Eva síce opravila diablovo tvrdenie, ale keď si porovnáme jej tvrdenie s Božím príkazom, už hneď vidíme, že ide o zmenu Božieho príkazu, keďže Eva nepovedala, že určite zomrú a taktiež pridala, že sa toho stromu nemajú ani len dotknúť. Dokopy zmenila Boží príkaz tri krát, čo bol rovno návod na problém a toho sa diabol chytil. Takto bol pokúšaný aj Pán Ježiš na púšti, ale Boží Syn dobre vysvetlil Písmo a ostal verným Otcovi. Podobne diabol pokúša aj nás a bude útočiť na našu neznalosť Písma, prekrúti všetko a použije to na útok, aby sme neverili Bohu. Poznáme Písmo najlepšie ako to len ide, poznajme charakter Boží a Jeho vôľu, aby sme vedeli v pokušení obstáť.
Výzva: pre vás, ktorí ste ešte neprečítali celú Bibliu, prijmite výzvu na rok 2024, prečítaj celú Bibliu s porozumením.
4 No had žene povedal: „Nie, určite nezomriete!
5 Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.“
Teraz, keď už diabol získal Evinu pozornosť, prechádza do očividného protirečenia Božieho slova. Určite nezomriete, pritom Boh povedal, určite zomriete. Následne pretvoril Boží charakter.
Ako odprezentoval Boha? Boh nie je dobrý a milostivý, je sebecký a klamlivý, bráni mužovi a žene dosiahnuť rovnaké postavenie ako "Elohim" (v. 5).
Po prvé, teda hovorí, že nezomrú. Po druhé, "otvoria sa vám oči", čo je metafora pre poznanie, ktoré predtým nemali. A napokon získajú to, čo patrí Bohu, "poznanie dobra a zla". V podstate tvrdí, že Boh vás len brzdí, aby ste spoznali, že ste vlastne aj vy bohmi. UUU, nepočúvame toto aj dnes?
Keď sa hadove slová zasadia do širšieho kontextu príbehu, ukáže sa, že sú z časti pravdivé, ale zároveň falošné a prinášajú smrť. Ukázali sa ako pravdivé v tom, že muž a žena nezomreli v ten deň fyzicky. Začali zomierať fyzicky a nakoniec zomreli. Tá smrť, ktorú podstúpili v rovnaký deň, podľa Božieho sľubu, je duchovná smrť. To je oveľa horšie ako smrť fyzická. Strata vzťahu a lásky s Bohom, strata spoločenstva so zdrojom ich života.
Zažili odcudzenie vo vzťahu s Bohom. Smrť v Biblii znamená oddelenie, nikdy nie zničenie, že by niekto prestal existovať. Hriech má vždy za následok odcudzenie: môže ísť o oddelenie teologické (medzi Bohom a človekom) alebo sociologické (medzi človekom a človekom).
V Písme sa objavuje niekoľko druhov smrti, napríklad: fyzická - oddelenie tela a duše (hmotnej a nehmotnej časti človeka), duchovná - oddelenie človeka od Boha a večná - trvalé oddelenie človeka od Boha.
Pokračujeme - Ich oči sa skutočne otvorili (v. 7) a získali čiastočné poznanie, ktoré mal Boh, poznanie dobra a zla, ako im had sľúbil (v. 22), ale im nepovedal, čo sa v skutočnosti dozvedia. Hadove polopravdy skrývali nepravdu a viedli ženu k tomu, aby očakávala úplne iný výsledok. Had hovoril len o tom, čo získa, a vyhýbal sa zmienke o tom, čo pri tom stratí. Prekrúcaním Božej pravdy a Božieho plánu a úmyslov ich diabol pokúšal a navádzal k neposlušnosti Bohu.
Hoci sa im otvorili oči, odmenou im bolo len to, že videli svoju nahotu a boli zaťažení ľudskou vinou a rozpakmi (v. 7). Hoci sa v tomto jednom smere stali podobnými Bohu, bolo to za neočakávanú cenu. Dosiahli izoláciu a strach. Dvojica bola odrezaná aj od možnosti večného života. Získali "múdrosť" výmenou za smrť.
6 Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on.
7 Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery.
Evu zradil jej vlastný úsudok a pohľad na ovocie. Uverila diablovi namiesto toho, aby poslúchala Boha. Zradný úsudok, keď človek poslúcha žiadosť svojich očí, to je totálna pravda aj dnes. Nie to, čo hovorí Boh, ale môj úsudok a ako sa to zdá mne, či sa to mne páči. To je správanie vzbúreného človeka, ktorého naviedol diabol.
Hovoríme o Eve ako o neschopnej a podvedenej diablom, ale Adam sa v tom pokračoval s ňou. On sa len pridal. Nič neurobil proti, nič nepovedal, len jedol. Ich vina je rovnaká. Obaja neposlúchli Boha.
V tejto časti je narušený vzťah, ktorý Boh nadviazal s človekom a ktorý je hlavnou témou príbehu o stvorení. Z tohto príbehu môžeme získať veľký prehľad o ľudskej povahe. Správanie Adama a Evy, ako je tu zaznamenané, zopakoval každý ich potomok. Zopakoval som to aj ja, aj moji rodičia aj moji starí rodičia a tak ďalej.
On, Adam, oni prví ľudia mali spravovať zem ako Boží reprezentanti. Mali si ju podmaniť. Namiesto toho sa pridali k diablovej vzbure a akoby mu odovzdali svoje spravovanie.
Potom už začalo to, čo poznáme z listu Rímskym 5, 12. 12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.
To je naša realita. Človek sa búri proti Bohu, nechce Ho poslúchať, chce si byť sám sebe pán, pritom jeho pánom je diabol. Ľudia odmietajú Boha a nechcú žiť podľa Jeho svätých štandardov. Človek stratil Božiu slávu. Duchovne zomrel a nemá nádej sa k Bohu vrátiť. Nemôže duchovne ožiť zo svojich snáh, tak ako nemôže ožiť socha na námestí.
Duchovne oživiť človeka môže len ten, kto ho duchovne oživil prvý krát, iba Boh.
8 Keď počuli hlas Hospodina, Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom, Bohom, medzi stromy záhrady.
9 Hospodin, Boh, zavolal na človeka a opýtal sa ho: „Kde si?“ 10 On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl.“
11 Potom sa ho spýtal: „Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť?“
12 Človek odvetil: „Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol.“
13 Nato povedal Hospodin, Boh, žene: „Čo si to urobila?“ Ona odpovedala: „Had ma naviedol, tak som jedla.“
Adam a Eva počuli Boží hlas. Tu mali bežať sa Bohom, tu ho mali hľadať a volať naňho, povedať čo sa stalo, prosiť o odpustenie. Túžiť po Jeho láske a vzťahu a blízkosti. Tu bol priestor na pokánie. Lenže človek nehľadá Boha. Skryl sa pred Ním, nechce byť s Bohom, hanbí sa, bojí sa, je vinný.
Tak sa genezis 3, 9 stal pravdepodobne najsmutnejším a zároveň najšťastnejším veršom celej Biblie. “Človek, kde si?” Adam, kde si? Andrej, kde si? Boh je iniciátor. Boh hľadá človeka. Ako sa správal Adam? Človek nehľadal Boha, nešiel za ním a neprosil o odpustenie. Nechcel prísť do Božej prítomnosti. Boh hľadá človeka, ktorý sa pred Bohom skrýva.
Keď ho už Boh našiel, Adam vysvetľuje, že sa zľakol Boha, to sa ešte nikdy nestalo. Boh usvedčil človeka jednou otázkou, či jedol zo zakázaného ovocia. Tu dostal človek ďalšiu príležitosť prosiť o odpustenie, prosiť o milosť.
Nie. Aké volanie po odpustení. Aká ľútosť nad svojou vinou a hriechom? Nie. Iba výhovorky. Na koho sa Adam vyhovára? Na Evu, ale pritom obviňuje aj Boha. Eva ma naviedla, aby som jedol a to ty si mi ju dal. Vlastne Eva a ty za to môžete.
Potom Boh obracia pozornosť na Evu, ale ona sa vyhovára na hada. Každý sa len vyhovára a nikto nevníma ľútosť z viny, ktorú spôsobil. Adama a Evu nikto nenútil zhrešiť proti Bohu, preto sú zodpovedný za svoj hriech. Boh však potrestal aj pokušiteľa, ktorý naviedol Evu.
Všetci, ktorí sme tu, sme zodpovedný za svoju neposlušnosť voči Bohu. Pred Bohom nemáme žiadne ospravedlnenie. Hrešili sme dobrovoľne a nie raz.
Prečo Bohu tak vadí hriech? Pretože je svätý a čistý. Sme Jeho stvorením. Stvoril nás pre vzťah lásky a pre svoju slávu. Dal nám úlohu správy zeme a my sme Boha opustili, vymenili sme Jeho lásku a to všetko, čo nám dal za diabolskú túžbu. Človek zničil vzťah lásky s Bohom a Boh túžil, aby sa ten vzťah obnovil. Lenže takto ten vzťah nemôže pokračovať. Nedá sa to prehliadnuť. Videli sme, že človek sa nekajal, netúžil po očistení, stratil nevinnosť a nechcel byť v Božej blízkosti.
Tým však Genezis 3 nekončí. Je tu slovo nádeje. V Genezis 3, 15 je napísané tzv. protoevanjelium. Správa o tom, kto je Zera.
14 Hospodin, Boh, povedal hadovi: „Pretože si to urobil, budeš prekliaty, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života.
15 A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom (potomstvom) a medzi jej semenom (potomstvom); on ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.
V 15. verši Boh prechádza od odsúdenia hada k tomu, kto ho obýval, k satanovi. Boh mu niečo sľubuje a tým ho odsudzuje- Pozrime sa na tie slová v 15 verši. V našom texte je použité slovo potomstvo, ale v skutočnosti je v texte napísané slovo ZERA, čo znamená semeno, čo prekladáme ako semeno, singulár potomok alebo plurál potomstvo. Obidva prvky sú spomenuté v tomto verši.
Možno si diabol myslel, že keď vo svojom ťažení proti Bohu získal Adama a Evu, keď vo svojej mysli zvíťazil nad Bohom, keď získal dôveru Adama a Evy a obrátil ich proti Bohu, aby nedôverovali Božiemu slovu, keď zvíťazil, možno si myslel, že zvrhol Boha, že konečne dosiahol to, čo chcel dosiahnuť, že sa teraz stal vládcom. Tretina anjelov išla s ním. A teraz zviedol všetkých ľudí, hoci boli len dvaja na začiatku, tí si ho vybrali namiesto Boha Hospodina. Je to konečne víťazstvo satana nad Bohom? Zničil Boží plán? Zničil Boží zámer?
Odpoveď je, nie. Boh je stále zvrchovaný a vyslovuje nad satanom kliatbu. "Položím nepriateľstvo medzi tebou a ženou a medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo."
Satanova myšlienka bola asi takáto: "Obrátil som Adama a Evu, ľudský rod, proti Bohu." Ale Boh hovorí: "Obrátim ľudský rod proti tebe."
Boh hovorí satanovi: "Ak si myslíš, že si získal celé ľudstvo, mýliš sa. Časť ľudstva si nezískal. Aj Eva bude nakoniec v nepriateľstve s tebou. Ty nevládneš. Nebudeš mať úplnú kontrolu. Nebudeš mať celé ľudstvo."
Boh poráža satana práve vo chvíli, keď sa domnieval, že zvíťazil. Boh mu odopiera to, čo si myslel, že získal. Boh umožní človeku v jeho hriešnom stave, v jeho padlom stave, aby sa tak úplne premenil, že bude nenávidieť hada a milovať Boha. Adam a Eva sa teraz síce rozhodli milovať satana a nenávidieť Boha, rozhodli sa pochybovať o Bohu a veriť satanovi. Ale to nebude platiť navždy pre celé ľudské pokolenie. Áno, ľudia sa rodia s Adamovým hriechom a hrešia v živote, ale Boh opäť umožní, aby sa ľudstvo premenilo natoľko, že bude nenávidieť hada, nenávidieť satana a milovať Boha.
- Vieme, že je to pravda, pretože aj my patríme medzi týchto ľudí však? Vieme, že svet miluje satana a nenávidí Boha; možno to tak nikto nepovie, ale je to pravda, pretože ľudia milujú hriech. Lenže v celej Starej zmluve vidíme ako sa medzi ľuďmi vždy našla viera, potomstvo viery, potomstvo Zera, to semeno, ktoré bolo tak premenené, že táto obrovská skupina vykúpených ľudských v celej ľudskej histórii, napriek tomu, že tiež zhrešili, mali vieru, ktorou ukazovali lásku k Bohu a odmietanie diabla. Inými slovami, z Evy, ktorá je matkou všetkých živých, vzíde rod vykúpeného ľudstva, ktorý bude v nepriateľstve so satanom, oni budú veriť Bohu, milovať Boha, dôverovať Bohu. "Tvoje potomstvo, satan, budú neveriaci. Preto Pán Ježiš nemal problém nazvať farizejov, že ich otec je diabol. Jej semeno, ženino potomstvo budú veriaci, bude to rodová línia viery.
Takže práve vo chvíli, keď si Satan možno pomyslel: "Práve som sa zmocnil celého ľudstva. Uchvátil som matku a otca - otca všetkých ľudí a Evu, matku všetkých živých. Vybrali si ma, aby ma uctievali, aby som bol ich priateľom, aby ma milovali a dôverovali mi. Zvíťazil som." Boh hovorí: "Nie. Eva sa obráti proti tebe, bude ťa nenávidieť. Vznikne nepriateľstvo, pretože sa obráti ku mne. Z jej bedier vzíde vykúpené ľudstvo, jej potomstvo, ktoré bude robiť to isté."
Touto kapitolou sa začína skutočnosť tejto obrovskej pravdy. Vidíme ju v priebehu celej starej zmluvy. Eva mala deti, rod Kaina dokazuje, že patrili do potomstva hriechu a na druhej strane je tu jej syn Šét, z ktorého potomstva sa tiahla rodová línia viery. Prichádzame ku Noachovi a mohlo by sa nám zdať, že tak už prežil len Noach a jeho rodina, hádam sú už všetci veriaci, nie? OOO nie, koho rod bol požehnaný o viedol línou viery, líniu toho potomstva ženy? a koho rod nie? Noachov vnuk Kanaán, syn Noachovho syna Cháma. Kanánov rod žil v protivenstve a neviere voči Bohu, oproti tomu je tu rod a potomkovia Noachovho syna Šema alebo Sema. Šém bol požehnaný a veril Bohu, jeho rodom sa tiahla línia viery. Koho vidíme v rodovej línii Šéma? Abráma, ktorý dostal meno Abrahám, známy ako otec viery. Z Abrámovho potomstva vznikol Izrael. Skrze vieru sme tiež počítaní za Abrahámove deti aj my, podľa listu Rimanom a Galaťanom. Táto línia viery bola stále ohrozovaná hriechom a potomstvom diabla, ktorý sa stále snažil ich zničiť a bolo tu neprestajné nepriateľstvo. Presne tak, ako to Boh predpovedal v Genezis 3, 15.
- Ale je tu ešte niečo veľmi dôležité, čo si musíme povedať. V našich prekladoch je ďalej napísané: “ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu”. Lenže v skutočnosti v pôvodine tam nie je napísané ono, ono ti rozdrví hlavu. Nie. Použité je slovo ON - ON, nejaký muž, potomok v singulári, On sám jeden ti rozdrví hlavu a ty diabol MU rozdrtíš pätu. Takže hoci je nepriateľstvo medzi veriacimi ľuďmi a diablom, my nie sme tým semenom, ktoré definitívne porazí diabla. Ten, kto ho porazí je On - potomok, Zera.
Kto je ten ON Zera? Je tu očakávanie Vykupiteľa, ktorý bude potomkom ("semenom") Adama a Evy. Naša nádej by sa teda mohla obracať na Evine deti. Eva si pravdepodobne myslela, že jej prvorodený syn Kain je naplnením toho sľubu, pretože pomenovala syna “Dostala som muža od Hospodina.” (Gn 4, 1). Áno, Kain a Ábel obetovali Bohu a list Hebrejom nás informuje, že Ábel to robil so skutočnou vierou. Lenže Evine deti zhrešili tiež, nepošliapali hlavu diabla. Aj ich deti a ich deti. Aj ľudia pred potopou aj po potope zhrešili. Aj otec viery Abrahám aj patriarchovia zhrešili. Aj Izraeliti v zajatí, aj sudcovia, proroci aj králi zhrešili. Kňazi tiež. Každý, aj my všetci. Okrem jedného. Jeden človek nikdy nezhrešil. Jeden odolal diablovmu pokúšaniu. Jeden nepadol. Jeden sa nikdy pred diablom neskloNíl. Jeden bol Bohu verný celý život. Je tu Jeden potomok Evy, potomok Šéta, potomok Šéma a potomok Abraháma a Izraela, ktorý stojí v línii viery a rozdrvil diablovi hlavu. Je to Ježiš Kristus.
Vyzerá to tak, že satan toto proroctvo pochopil. A práve preto sa tak veľmi snažil zničiť líniu viery a líniu Mesiáša v starozákonných dejinách, v snahe zničiť Izrael. Preto sa satan usiloval zabiť všetky deti mužského pohlavia v čase narodenia Krista, ktoré mali dva roky a menej, aby zavraždil Mesiáša.
Satan sa snažil o to, aby zničil Božieho Syna, aby rozdrvil pätu Mesiáša, čo hovorí o jeho smrti. To sa mu podarilo, Izaiáš hovorí o Kristovi: "Bol zdrvený pre naše neprávosti." Áno, Ježiš bol zdrvený pre naše neprávosti na kríži. Kríž bol tým úderom do Jeho päty - hoci to Krista zdrvilo a zomrel, ale nebola to porážka a prehra, umožnila vykúpenie hriešnikov, ktorí uveria a budú milovať Boha a nenávideli satana. Ale Ten, ktorého päta bola pomliaždená, rozdrvil hlavu Satana. To je útok spredu, zasadenie smrteľného, drvivého úderu do hlavy. Pán Ježiš porazil hriech a smrť, vstal z mŕtvych a zvíťazil.
Ten ON, Zera, konkrétny potomok ženy sa vzťahuje na Ježiša Krista, ktorý sa narodil zo ženy. Hadie semeno, zlí ľudia a démonické sily, udreli na pätu Spasiteľa, keď sa Judáš, farizeji, rabbíni a Rimania sprisahali, aby Ježiša odsúdili na ukrižovanie. Táto rana mu síce spôsobila smrť, ale nebola posledným činom. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, keď zaplatil cenu za hriech všetkých, ktorí v neho kedy uveria. Konečné víťazstvo patrilo jemu, rozdrvil hlavu satana a navždy odstránil jeho vládu nad človekom, ktorý sa odovzdá pod vládu Ježiša Krista. Kristova moc mala zničiť Satana a všetky jeho kniežatstvá a mocnosti, zmariť všetky jeho plány a zničiť všetky jeho diela. Protoevanjelium, tá prvá správa evanjelia z Genezis 3, 15, nám ukazuje, že Boh mal plán spasenia vždy na mysli a o svojom pláne nás informoval hneď, ako hriech vstúpil do sveta.
- Bratia a sestry, priatelia, o čom svedčia naše životy a skutky? Žijeme v nepriateľstve voči diablovi a vo viere a láske k Bohu? Jakub 4,4 Neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.
Naše myslenie, postoje, priority, viera a skutky budú odzrkadľovať či sme v nepriateľstvo voči diablovi, hriechu a smrti. Stále je čas na pokánie, stále je čas na milosť a spásu. Keď naše životy nasvedčujú, že sme potomkovia viery a deťmi Božími, potom kráčajme Duchom Božím, žime ako deti svetla a hoci tu stále bude tlak a nepriateľstvo zo strany diabla, našou nádejou je víťazstvo Ježiša Krista.

9. Pieseň - YWB Mládež

10. Požehnanie

Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého nech sú so všetkými nami, AMEN.

11. Dokončenie piesne, refrén - YWB mládež.

Related Media
See more
Related Sermons
See more