Sermon Tone Analysis

Overall tone of the sermon

This automated analysis scores the text on the likely presence of emotional, language, and social tones. There are no right or wrong scores; this is just an indication of tones readers or listeners may pick up from the text.
A score of 0.5 or higher indicates the tone is likely present.
Emotion Tone
Anger
0.09UNLIKELY
Disgust
0.1UNLIKELY
Fear
0.07UNLIKELY
Joy
0.19UNLIKELY
Sadness
0.18UNLIKELY
Language Tone
Analytical
0UNLIKELY
Confident
0UNLIKELY
Tentative
0.02UNLIKELY
Social Tone
Openness
0.02UNLIKELY
Conscientiousness
0.04UNLIKELY
Extraversion
0.12UNLIKELY
Agreeableness
0.41UNLIKELY
Emotional Range
0UNLIKELY

Tone of specific sentences

Tones
Emotion
Anger
Disgust
Fear
Joy
Sadness
Language
Analytical
Confident
Tentative
Social Tendencies
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Emotional Range
Anger
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9
Family Feast
What do I want to speak about?
So far, the kids have their first feast to celebrate their parents’ love for the family.
Most of the kids are not having beyond high school education degree.
This is the first celebration for the family.
Mom: Pastor, I want you to speak in behalf of me.
You speak to my children for me.
What are some of the things my children wants?
What do I need to tell my children?
What do I need to say to them if today I am no longer here?
What do I want them to do?
What are the wishes and hope I want them to have?
Micah 6:8
1 Thess 2:
3 John
Text:
1 Thess 2:
Nyob zoo:
Hnub no yog ib hnub zoo heev.
Nws yog hnu uas nej tau nqes tes los koom siab ua ib yam tshwm sim rau nej niam nej txiv.
Hnub no yog ib pluas mov nej chiv peev los zaum tham thiab teeb hom phiaj raws ua tiav qhia rau nej niam nej txiv hais tias nej hlub nkawd.
Hnub no kuv hnov hais tias tus twm nroob nqhuab Baffolo
yog ib tug uas nej hnov nej txiv xav noj tau ntev los lawm ces nej thiaj muab tus tsiaj no ua ib rooj koom tsheej zoo siab qhuas niam txiv.
Ua tiam ib yam lawm tiag.
Tig mus hais “Ua tsaug koj pab thiab peb thiaj ua tiav” Kuv caw nej hais lus nrov nrov rau nej niam nej txiv j lino:
“Txiv thiab Niam - Ua tsaug ntau nawb.”
Nej niam thiab nej txiv tau paub kuv thiab nkawd tau los chwv hauv lub kuv neej tau ntau xyoo los lawm.
Txij thaum lub 3 hli ntuj tim 16 xyoo 1996 kuv pib kawm ua Vajtswv dej num, nej tsev neeg yeej nyob nrog kuv thiab koom tes ncaj ncees nrog kuv los txog hnub no.
Nej niam nej txiv hlub Vajtswv rau kuv pom thiab qhia hais tias nkawd hlub Vajtswv heev.
Nkawd hais tias hnub no yog ib hnub zoo heev tsis po qab hais tau licas, nkawd kom kuv muab ib cov lus ua nkawd tug hais rau nej.
Yog lino nej niam nej txiv cov lus yog lino:
Nej niam nej txiv hais lino: Xyaum yam zoo nawb.
Txhob muab yam phem coj los siv.
Yam zoo los ntawm Vajtswv los tiamsis tug neeg twg uas nyiaj ua phem ces tsis tau pom Vajtswv li.
Nej nyob ua neej xyaum yam zoo: 1. Sib hlub nawb.
2. Dawbhuv nawb.
3. Txhob tub nkeeg tiamsis khwv thiab siv tsawg tshaj qhov khwv tau. 4. Muaj Vajtswv nawb
Sib hlub mog — Qhov nej sib hlub yog lo lus Agape - Yauhas 3:16 - Vajtswv hlub neeg ntiaj teb kawg, nws thiaj muab nws tib leej tub Yexus Ketos los tuag txhiv nej.
Nej nyob sib hlub thiab ua neej sib hlub.
Yog koj twb tsis kam hlub hauv koj tsev neeg.
Nej ob niam txiv twb tsis txawj sib hlub ces nej yuav hlub tsis tau lwm tus.
Neb sib hlub twb yog neb xav kom neb kev sibhlub huam vam mus rau lwm tus.
Yuav hlub licas?
Fwm tus txiv, tus txiv fwm thiab pab tus niam.
Ob leeg tuav tes los sib hlub.
Koj hais lus zoo, kuv hais lus zoo, koj plhws kuv kuv plhws koj, koj siab ntev rau kuv kev siab ntev rau koj.
Sib hlub yog kev hais lus zoo, siab ntev, txhob suav nqe thiab kom them tus nqe loj heev,
Hlub neb cov menyuam nawb.
Yog neb tsis hlub neb cov menyuam uas yog neb roj ntshav kiag, neb puas yuav hlub tau cov uas tsis yog neb li? Hlub lawv ces tu lawv, nrhiav khaub ncaws, mov, cob qhia qhib cob kom lawv muaj Vajtswv.
Kom lawv paub hais tias yus tsev neeg muaj Vajtswv tiag tiag hauv yus lub neej.
Hlub sab paj hlwb - cob qhia kom menyuam paub hais tias niam txiv tsis dag ces menyuam txhob dag.
Niam txiv dawbhuv ces menyuam dawbhuv.
Yus zoo licas ces yus cov menyuam yuav kawm ntawm yus ntag.
Yus hnav ris tshob licas thiab noj haus licas ces yus yuav cob tau ib tug zoo li yus ntag, yog lino, hlub yus rau qhov tseeb thiab hlub menyuam - nqaij tawv, paj hlwb, thiab sab ntsuj plig.
Hlub kwv tij nkauj muam — Yog nej peb plaub tug nov twb hais lus tsis sib haum thiab tsis sib fwm ces nej tsis tas yuav hais txog qhov yuav hlub lwm tus.
Nej tsev neeg kiag yog qhov hlub tiag tiag.
Nej ib tug qhia ib tug thiab hais cov lus uas zoo tiag tiag thiab qhov tseeb tiag.
Hais qhov tseeb ces yog hlub tiag ho yog lam dag xwb ces tsis yog qhov tseeb.
Hlub ntawm cov lus, pob nyiaj, thiab mus nres tes haujlwm thiaj yog hlub.
Tsev neeg tsis ua thiab tsis hlub ces yeej tsis muaj lwm tus yuav hlub.
Hlub cov sab nraum - tej kwv tij, neej tsa, phooj ywg, thiab cov ntseeg uake.
Nej lub siab hlub tau hauv tsev mas thia mus hlub tau lwm tus tseeb.
Feem ntau lam mus hlu cov sab nraum tabsis tsev neeg mas tsis hlub ces lam ua neej dag rau yus tus kheej xwb.
Hlub tsev neeg tiag tiag thiaj hlub tau lwm tus mog.
2. Dawbhuv — Lub neeg nim no txhais lo lus hais tias dawbhuv no tsis muaj nqe rau neeg lawm tiamsis tseem muaj nqes rau cov neeg cub pob ntseg.
Dawbhuv hauv tsev neeg nawb.
Dawb huv ntawm yus tus kheej - Lub siab, lub hlwb, lub tsev, mus rau sab nraum.
Dawbhuv yuav tau muaj hauv lub siab.
Kuv paub hais tias yam twg qias : Tsis dag - Dag tau licas ces dag li.
Hais lus dag luag licas ces dag li.
Ib yam me me xwb yog koj dag luag lwm tus ces koj dag koj ntag.
Qhov zoo tshaj plaws piv hauv oj lub siab tawm tuaj.
Yog koj tsis dawbhuv ces koj yeej tsis ncaj ncees rau koj tsev neeg, tus poj niam thiab tus txiv rau tej menyuam huv tib si.
Kev dawbhuv - ib lo lus dag, nyiag me me, ntxeev lus, thaum luag, ua lub neej nyiaj luag, neej sib deev sab nraum, tham hluas kauj hluas nraug, tsis ncaj ncees ces yeej tsis zoo rau hauv tsev.
Yog peb hais txog kev zoo ces peb swb cov neeg Isxayees vim lawv ceev txoj cai tiag tiag.
Dawbhuv siv tag nrho peb lub neej los npaj tiamsis peb tseem qias.
DAwb huv ntawm lus hais ces cov menyuam hauv tsev yuav xyaum ces tsev neeg yuav dawbhuv.
Lub siab dawbhuv ces tsev neeg yuav xyaum dawbhuv tuaj.
Nov yog thawj kauj ruam tsev neeg yuav paub hais tias tsev neeg huv.
3. Khwv noj haus txhob tub nkeeg - Tiam tamsim nov peb ua neej cuav heev.
Peb ntshaw khoom ntau tshaj qhov peb khwv tau.
Hauv Vajluskub qhia hais tias tus tub nkeeg ces yog kev txhaum.
Peb tsis txhob tub nkeeg tabsis khwv tiag tiag thiaj tau noj.
Khwv tau ntau siv tsawg.
Khwv tau tsawg haj yam siv tsawg mas thiaj nyob tau nrog teb nrog chaw.
Ua neej yuav tau paub hais tias khwv yog thawj kauj ruam ntawm kev ua neeg.
Khwv tiag tiag thiaj muaj noj thiab uaj hnav.
Khwv txhob tub nkeeg thiaj muaj lub siab dawb siab zoo.
Coob tus khwv heev tabsis qia dub heev vim nws khwv ces nws sab heev ces nws qia dub.
Tabsis cov khwv es tsis qia dub ces yog cov muaj siab dawb siab zoo.
Lub siab khwv noj haus tiag tiag thiab tseem siab zoo yuav ua rau lawv luag thiab tsis muaj mob npaum cov neeg qia dub thiab tsis khwv.
Txawj khwv thiab siab zoo yog Vajtswv lub siab nawb.
4. Ua lub neej raws cua xwb yog lino yuav tau muaj Vajtswv hauv nej lub neej.
Niam txiv ua neej raws cua txog tav nov txhua yam ploj mus thiab yuav txawj yaj tiamsis Vajtswv tsis yaj thiab yuav nyob nrog tsev neeg mus li.
Ua lub neeg tsev neeg yuav tau muaj Vajtswv:
Qhov yuav tau muaj Vajtswv ces yog qhov zoo rau tsev neeg thiab lub neeg.
Muaj Vajtswv thiaj kav thiab thiaj zoo ua neeg.
Niam txiv tsis muaj ntau feem tabsis kom nej sib hlub, txhob tub nkeeg, ua neej dawbhuv thiab muaj Vajtswv.
Muaj tib tug neeg uas qhia niam txiv kom muaj tej no yog Yexus.
Nws los hlub.
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9