De Heilige Geest:Belofte maakt schuld?!

De Heilige Geest leren kennen  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 10 views

God promised the spirit-in order for the spirit to come, Jesus must Go to heaven; the spirit comes with power.

Notes
Transcript
Handout
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Prediking: …De Heilige Geest: Belofte maakt schuld…

en
Luke 24:46–53 NBG1951
46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. 50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 53 en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God.
Luke 24:46–53 NBG1951
46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. 50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. 52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, 53 en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God.
John 16:7–11 NBG1951
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

1e gedachte: God had de Heilige Geest beloofd

OT en beloofde God de Geest in het NT
en Beloofde God al wat er in het
Proverbs 1:23 NBG1951
23 Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.
Joel 2:28 NBG1951
28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Belofte doet verwachten. Hij heeft geen tijd genoemd maar wel een tijdperk, een situatie: In het laatste der dagen.
Laatste der dagen is een begrip: Van het moment van de komst van Jezus tot de Wederkomst van Jezus.Het wordt ook de eindtijd genoemd. De eindtijd is dus niet iets dat nog moet komen; dat in de toekomst ligt. Wij leven in de eindtijd!
God had beloofd zijn Heilige Geest uit te storten

2e gedachte: Juist hierom moest Jezus plaatsmaken (Hemelvaart)

Jezus is Gods zoon, maar werd beperkt doordat hij een menselijk lichaam had gekregen.
Philippians 2:7 NBG1951
7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.
Jezus kon niet overal tegelijkertijd zijn! Hij zat in een menselijk lichaam. De Heilige Geest moest volgens de belofte overal en in iedereen tegelijkertijd zijn. Daarom moest Jezus terug naar de Hemel om daar zijn werk af te maken. En werd de Heilige Geest naar de aarde gestuurd.
Hij wordt ook wel de Geest van Christus (Zoon) genoemd.
Galatians 4:6 NBG1951
6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Galatians 4:6 NBG1951
6 En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Dus terwijl de Heere Jezus in de Hemel het werk af zou maken, stuurde Jezus de Heilige Geest -zoals de vader beloofd had naar deze aarde met Pinksteren.

3e gedachte: De belofte komt met kracht! (Pinksteren)

God beloofde dat de uitstorting met de Heilige Geest gepaard zou gaan met kracht.
Luke 24:49 NBG1951
En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.
Kracht
Het woord kracht in het Grieks = dynamis. Daarin zit het woord DYNAMIET in.
Heb je in je leven de kracht van God gemerkt die bolwerken van de zonde uit elkaar doet klappen?
Of de kracht van de Geest om je kluis van verdriet in het diepst van je hart open te breken en te vertroosten?
Heb je de kracht van God in je leven ontdekt zoals dynamiet een dam opblaast die het water tegenhoudt? Merk je dat de stromen van Gods genade door je leven stromen? Dat is het werk van de Heilige Geest.
De Heilige Geest geeft je kracht. Het is die kracht die je nodig hebt om een geestelijk leven op te bouwen. Alleen kerkgang is niet genoeg, er is een persoonlijke relatie nodig. Overtuigd van Zonde en vergeving en redding en heiliging.
Zoals Petrus het zou zeggen: Laat je met God verzoenen.
AMEN
Related Media
See more
Related Sermons
See more