Sermon Tone Analysis

Overall tone of the sermon

This automated analysis scores the text on the likely presence of emotional, language, and social tones. There are no right or wrong scores; this is just an indication of tones readers or listeners may pick up from the text.
A score of 0.5 or higher indicates the tone is likely present.
Emotion Tone
Anger
0.1UNLIKELY
Disgust
0.1UNLIKELY
Fear
0.1UNLIKELY
Joy
0.08UNLIKELY
Sadness
0.16UNLIKELY
Language Tone
Analytical
0UNLIKELY
Confident
0UNLIKELY
Tentative
0UNLIKELY
Social Tone
Openness
0.01UNLIKELY
Conscientiousness
0.07UNLIKELY
Extraversion
0.17UNLIKELY
Agreeableness
0.49UNLIKELY
Emotional Range
0UNLIKELY

Tone of specific sentences

Tones
Emotion
Anger
Disgust
Fear
Joy
Sadness
Language
Analytical
Confident
Tentative
Social Tendencies
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Emotional Range
Anger
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9
Sermon
Mathais 7:15-23
15Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob mus mloog cov neeg uas qhia Vajtswv txoj lus cuav tej lus.
Thaum lawv tuaj cuag nej lawv ua txuj ua li lawv yog pab yaj, tiamsis lawv lub siab limhiam ib yam li hma.
16Thaum nej pom tes haujlwm uas lawv ua nej yuav paub hais tias, lawv yog cov qhia cuav.
Tsob pos tshauv ib txwm tsis txi txivhmab, thiab tsob pos nphuab ib txwm tsis txi txiv cev.
17Tsob ntoo zoo yeej txi cov txiv zoo, tsob ntoo phem yeej txi cov txiv phem.
18Tsob ntoo zoo yeej txi tsis tau cov txiv phem, tsob ntoo phem yeej txi tsis tau cov txiv zoo.
19Txhua tus ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, luag yuav muab ntov pov hlawv.
20Yog li ntawd thaum nej pom cov qhia cuav ntawd tes haujlwm nej yuav paub hais tias, lawv yog cov qhia tsis tseeb.
Theme: “Ceevfaj / Watch out”
I. False teacher
A. Come to you in sheep’s clothing but inwardly they are ferocious wolves
B. Their fruit you will recognize them -
C. Good tree and bad tree — sooner or later God will cut it down, you will recognize them.
II.
I never knew you -
A. Tsis yog txhua tus hais tias Vajtswv yog Vajtswv yuav tau ntuj ceeb tsheej.
B. Kuv yeej ib txwm tsis paub koj / Inever knew you
“False prophets direct people through the wide gate and along the broad road that leads to eternal destruction, so Jesus tells us to watch out for them.”
Jun 18th, 2017 -- at 11:30am – Immanuel Hmong Lutheran Church
Mathais 7:15-23 15Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob mus mloog cov neeg uas qhia Vajtswv txoj lus cuav tej lus.
Thaum lawv tuaj cuag nej lawv ua txuj ua li lawv yog pab yaj, tiamsis lawv lub siab limhiam ib yam li hma.
16Thaum nej pom tes haujlwm uas lawv ua nej yuav paub hais tias, lawv yog cov qhia cuav.
Tsob pos tshauv ib txwm tsis txi txivhmab, thiab tsob pos nphuab ib txwm tsis txi txiv cev.
17Tsob ntoo zoo yeej txi cov txiv zoo, tsob ntoo phem yeej txi cov txiv phem.
18Tsob ntoo zoo yeej txi tsis tau cov txiv phem, tsob ntoo phem yeej txi tsis tau cov txiv zoo.
19Txhua tus ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, luag yuav muab ntov pov hlawv.
20Yog li ntawd thaum nej pom cov qhia cuav ntawd tes haujlwm nej yuav paub hais tias, lawv yog cov qhia tsis tseeb.
Cov phoojywg hmov tshua:
Muaj ntau tus neeg hais tias yog koj yuav mus txawv teb chaws ces lawv yeej kam ua ntawv rau koj yog koj tsis muaj ntawv hla tebchaws.
Tej tug neeg muaj feem coj koj daim duab coj mus luam rau ib cov ntawv kom koj tau daim ntawv zoo kiag li daim pass sport.
Coob tus neeg twb khiav tawm txawv teb chaws mus nyob rau Asmelikas losis lwm lub teb chaws tsuas yog daim ntawv cuav no xwb.
Hnub no peb tsis yog hais kom peb ceev faj tsam peb daim ntawv raug luag lwm tus nyiag coj mus ua siv tiamsis peb yuav tau ceev faj txoj kev peb ntseeg Vajtswv vim nim no muaj ntau tus tswv yug yaj cuav, pov thawj cuav, txwjlaug cuav, thiab muaj ntau tus uas lawv hu hais tias lawv yog xibfwb tabsis yog tus cuav.
vim licas peb ho hais lino?
Vim Tswv Yexus Ketos yog tus txhawb kom peb ceevfaj ntag.
Mathais 7:15-23 qhia txog kom peb ceev faj.
Ceev faj txhais licas?
los lus nov hais tias kom saib zoo.
Yog saib zoo mas yus lub qhov muag yuav tau pom kev tseeb, saib mus rau txhua sab thiab yug lub caj dab tig mus saib sab xis sab laug thiab nram qab ces mam li rhais ruam mus tom ntej.
Yog tsaus ntuj ces yuav tau siv teeb tsom kom pom kev mam rhais kauj ruam thiaj tsis dawm.
Tsis tag li ntawd xwb tseem yuav siv lub pob ntseg mloog seb puas muaj lwm yam tsiaj, kab, losis tej yam dabtsi taug kev los ze yus.
Yog lub pom ntseg mloog ces yuav hnov nrov los ces yus thiaj yuav tau ceev faj.
Lub qhov ntswg tseem yuav tau hnia seb puas muaj tus ntxhiab tsw.
Tej yam pa taws losis ku hnyiab mas lub qhov ntswg twb xub hnov tsw vim cua ntsawj tuaj rau yus lub qhov ntswg hnov ua ntej lawm.
Yog muaj tej tsiaj phem mas yeej tsw nyoos, tej tsiaj heev mas tsw tus ntxiab txawv, yog muaj neeg tsw tsog mas dhau ntawm yus xwb yus yeej hnov tus ntxiab tsw.
Yog lino, Yexus hais tias ceevfaj saib ces kom peb yuav tau ceevfaj.
Yexus kom ceev faj dabtsi?
Cov neeg uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv thiab tseem yog tus tswv saib pab yaj losis pastor.
Coob tus neeg nyob nyob xwb ua ciav txawm siv sawv los ua tus saib ib pab yaj lawm losis pastor.
Hmoob hu lo lus xibfwb mas tsis raug lo lus pastor.
Ua tus tswv yug yaj mas yog tug saib thiab tav pab yaj.
Nws yog lub npe pastor.
Hmoob tis hu ua xibfwb.
Yexus kom peb ceevfaj no nawb.
Vim licas?
Lawv tuaj cuag peb mas lawv yuav tuaj li tus yaj dawb paug thiab mos muag tuaj nqee thiab hais zoo rau peb.
Lawv muab cov tawv thiab plaub yaj npog lawv lub cev thiab ntsej muag tuaj ntxias peb.
Qhov tseeb lawv yog cov hma uas limhiam phem tshaj plaws.
Yexus muab cov neeg nov piv ua Hma vim hais tias Hma yog ib yam tsiaj uas phem tshaj plaws.
Lawv mus yos nqaij noj mas lawv lauj hnuv thiab tho lub cev noj ua ntej thaum tus tsiaj twb tsis tau tuag.
Cov neeg uas tuaj ntxias dag peb tib neeg mas yuav zoo li Hma ntag.
Yog lino nej yuav pom lawv tes haujlwm.
Nej saib mus mas nej yuav pom lawv cov txiv txi zoo licas.
Yog lino Yexus thiaj hais tias tib neeg yeej tsis mus de txiv ntawm tej pos.
Tsob txiv phem yeej tsis txi cov txiv zoo, tsob txiv zoo yeej tsis txi cov txiv phem.
Tsob ntoo twg tsis txi txiv zoo yuav muab ntov pov hlawv.
Nej saib mus ces nej yuav pom lawv cov txiv xwb xwb.
Yexus hais lino muaj tseeb.
Nimno peb muaj cov neeg muab yaj cov plaub qhwv lawv ntsej muag mus dag neeg thiab ntxias neeg.
Peb tseem muaj coob tus tswv cuab poob mus raws cov neeg no lawm.
Coob tus neeg tuaj mas lawv qhuas hais tias lawv txawj kho mob kho ntsaj, lawv mas muaj peev xwm ua yam ub yam no.
Lawv tuaj mas lawv khav hais tias lawv laus lawv paub tshaj, tej tug mas lawv khav hais tias lawv hluas lawv paub tshaj.
Lawv muaj cai kho mob kho ntsaj tau zoo tshaj plaws.
Muaj ntau tus neeg hais tias yog koj yuav mus txawv teb chaws ces lawv yeej kam ua ntawv rau koj.
Tej tug neeg muaj feem coj koj daim duab coj mus luam rau ib cov ntawv kom koj tau daim ntawv zoo kiag li daim pass sport.
Coob tus neeg twb khiav tawm tau txawv teb chaws mus nyob rau Asmelikas losis lwm lub teb chaws tsuas yog daim ntawv cuav no xwb.
Yexus kom peb ceev faj vim licas?
Peb tib neeg mas pom tau hais tias luag yuav lom peb mas cov tshuaj lom kom neeg tuag yeej tsis ntau li.
Ib tee me me xwb tso rau cov dej losis mov xwb ces tsis ntev tus neeg noj losis haus ntawd cia li muaj mob losis cia li tuag mus.
Cov neeg tuaj dag peb mas lawv hais 80-90 feem pua zoo thiab yog kiag li Vajluskub ntag tabsis 10% mas lawv tsis hais qhia koj thiab kuv paub.
Lawv tes hauj lwm yog npog thiab muab yaj cov plaub los npog kom peb pom qhov zoo xwb.
Thaum kawg peb paub ces peb twb raug lom lawm.
Vajtswv tsim peb los thiab coj peb los paub qhov tseeb kom peb muab cov cuav lim tawm.
Peb yog neeg txhaum tabsis yuav tau lim kom peb huv tuaj.
Yog peb muab yam tsis huv thiab yog peb mus nrhiav qhov tseeb tas zog tabsis tsis saib zoo ces peb yuav nqus tau qhov cuav coj los rau peb lub neej, lub siab, lub hlwb ces peb yuav coj li qhov peb kawm, peb paub thiab peb ntseeg ces thaum kawg peb yuav tuag.
Koj tes hauj lwm yuav qhia koj yog leej twg hauv tsev thiab sab nraud.
Kuv muaj ib tug phoojywg nws muaj ib lub tsheb.
Lub tsheb no mas noj cov roj Premium xwb.
Nyob nyob ces nws tus poj niam txawm tsav coj mus sam ib cov roj uas yog regular unleaded 87.
Lub tsheb cia li tuag vim cov roj tsis yog cov siv rau lub tsheb no.
Peb lub neej rhais kauj ruam nrog Vajtswv, yog peb mus nqus ib cov roj tsis huv rau peb lub neej thiab txoj kev ntseeg Vajtswv ces peb sab ntsuj plig yuav tuag mus.
Nim no peb tsis txhob qaug mus rau yam cuav nawb tsam peb puas tsuaj.
Ntu no kuv pom Hmoob muaj coob tus kho mob, txais ntsuj plig thiab ua ntau tsav yam zoo li dawbhuv thiab muaj fwj chim kawg.
Ceevfaj nawb!
Yog koj nqhes heev vim koj tsis paub qhov tseeb ces koj yuav raug lwm tus ntxias.
Thaum kawg koj yuav yog lub tsheb sam roj txhaum ces yuav tuag ntawm tej kev ces koj yuav mus tsis txog tsev.
Yexus kom peb ceevfaj vim licas?
Tsis yog txhua tus uas hu Yexus hais tias tus Tswv, tus Tswv yuav nkag tau ntuj ceeb tsheej.
Tsuas yog tus uas ua raws li Vajtswv hais xwb thiaj nkag tau ntuj ceeb tsheej.
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9