การรับบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ Christ's Baptism

Life of Christ  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 64 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Introduction: Many times we are tempted to approach the Word of God in the same way we approach a Moo-gra-ta Buffet, we take what we want and we leave the stuff we don’t really like. If we are eating with friends, we will eat what they eat so we don’t offend them, and when we come to church we polite and act like we love the preaching of the Word of God.
BUT, do we? Do we accept the Word of God as THE authority in our lives, or is it like a buffet to us - some parts we like and some parts we leave?
Today, I want us to see how at the beginning of the ministry of Christ, He was determined to do what was RIGHT even when it was not convenient to do so.

I. ยอห์นเตรียมเส้นทางเพื่อพระเยซูคริสต์ ข้อที่ 3, 11-12 John Prepares the Way for Christ - Vs. 3, 11-12

มัทธิว 3:3 ยอห์นผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า `เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป'
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
3 ยอห์นผู้นี้แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ว่า `เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป'
มัทธิว 3:11-12
11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ
12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ"

II. พระคริสต์มาเพื่อการรับบัพติศมา ข้อที่ 13-16 Christ Comes to be Baptized - Vs. 13-16

ทำไมพระบุตรบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ได้รับบัพติศมา? เราแนะนำหกเหตุผล:
Why was the sinless Son of God baptized? We suggest six reasons:
1. ภาระผูกพัน - ยอห์น 8:29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ"
Obligation - And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ")
เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ"" (ยอห์น 8:29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ")
1. ภาระผูกพัน - "เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" (ยอห์น 8:29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ")
1. Obligation - “to fulfill all righteousness”
(29 And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.)
“to fulfill all righteousness” (cf. ).
29 And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.).
2. การถวาย - อพยพ 29
Consecration - Exodus 29
Obligation - And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
2. การถวาย - ปุโรหิต OT ถูกล้างแล้วถูกเจิม พระเยซูทรงรับบัพติศมาในน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จเป็นนกพิราบ (ดูอพยพ 29)
2. Consecration - The OT priest was washed, then anointed. Jesus submitted to water baptism, then the Holy Spirit came as a dove. (See .)
3. การยกย่อง - มัทธิว 21: 23-27
Commendation - Matthew 21:23-27
3. การยกย่อง - พระเยซูทรงให้ความเห็นชอบในเรื่องพันธกิจของยอห์นและด้วยเหตุนี้จึงบังคับให้คนฟังพระเยซูและเชื่อฟังเขา แต่ผู้นำศาสนาปฏิเสธการรับบัพติศมาของยอห์น (มัทธิว 21: 23-27)
3. Commendation - Jesus gave His approval of John’s ministry and thus obligated the people to listen to John and obey him. Instead, the religious leaders rejected John’s baptism ().
4. คำประกาศ - ยอห์น 1:29-34
Proclamation - John 1:29-34
4. คำประกาศ - นี่คือการแนะนำอย่างเป็นทางการของจอห์นของพระเยซูกับประเทศยิว ดูยอห์น 1:31
4. Proclamation - This was John’s official introduction of Jesus to the Jewish nation. See .
5. ความคาดหมาย - การรับบัพติศมาแห่งน้ำนี้มุ่งหวังที่จะรับบัพติศมาแห่งความทุกข์ยากสำหรับเราบนไม้กางเขน (ลูกา 12:50) พระเยซูทรงรับความชอบธรรมทั้งหมดโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนโกรธา
5. ความคาดหมาย - ลูกา 12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ
50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ
ลูกา 12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ
Luke 12:50 But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
Anticipation - But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
5. ความคาดหมาย - การรับบัพติศมาแห่งน้ำนี้มุ่งหวังที่จะรับบัพติศมาแห่งความทุกข์ยากสำหรับเราบนไม้กางเขน (ลูกา 12:50) พระเยซูทรงรับความชอบธรรมทั้งหมดโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนโกรธา
5. Anticipation - This water baptism looked forward to His baptism of suffering for us on the cross (). Jesus fulfilled all righteousness through His sacrificial death on Calvary.
ลูกา 12:50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จ
But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
6. การระบุ - เลวีนิติ 16:1-10
เลวีนิติ 16: 1-10)
เลวีนิติ 16:1-10)
เลวีนิติ 16:1-10
Identification -
6. การระบุ - พระเยซูทรงระบุพระองค์เองกับคนบาป พระวิญญาณขับไล่พระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารทันที อาจมีภาพของ "แพะรับบาป" ที่นำความบาปของประเทศไปสู่ถิ่นทุรกันดาร (เลวีนิติ 16:1-10)
6. Identification - Jesus identified Himself with sinful men. Immediately after, the Spirit drove Him into the wilderness. There may be here a picture of the “scapegoat” that symbolically carried the nation’s sins into the wilderness ().
Wiersbe, W. (1992) รายละเอียดของ Wiersbe แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาใหม่ (หน้า 20) Wheaton, IL: หนังสือ Victor
Wiersbe, W. W. (1992). Wiersbe’s expository outlines on the New Testament (p. 20). Wheaton, IL: Victor Books.
6. Identification - Jesus identified Himself with sinful men. Immediately after, the Spirit drove Him into the wilderness. There may be here a picture of the “scapegoat” that symbolically carried the nation’s sins into the wilderness ().
1. Obligation—
“to fulfill all righteousness” (cf. ).
2. Consecration—
The OT priest was washed, then anointed. Jesus submitted to water baptism, then the Holy Spirit came as a dove. See .
3. Commendation
Jesus gave His approval of John’s ministry and thus obligated the people to listen to John and obey him. Instead, the religious leaders rejected John’s baptism (21:23–27).
B. Christ’s Response - Vs. 15
4. Proclamation
This was John’s official introduction of Jesus to the Jewish nation. See .
5. Anticipation
This water baptism looked forward to His baptism of suffering for us on the cross (). Jesus fulfilled all righteousness through His sacrificial death on Calvary.
6. Identification
Jesus identified Himself with sinful men. Immediately after, the Spirit drove Him into the wilderness. There may be here a picture of the “scapegoat” that symbolically carried the nation’s sins into the wilderness ().
Wiersbe, W. W. (1992). Wiersbe’s expository outlines on the New Testament (p. 20). Wheaton, IL: Victor Books.

III. พระเจ้าพระบิดาพอใจ ข้อที่ 16-17 God the Father is Pleased

God is pleased by obedience.
Salvation and then Baptism
Baptism
Walk with God - Bible reading, study and prayer
Faithful church attendance -
Proclaiming the Gospel to others
Living PURE
Wise Stewardship of TIME and TREASURE.
มัทธิว 3:16-17
16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
มัทธิว 3:16-17
16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์
17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก"

IV. ประกาศสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ข้อที่ 1-2 Preach the Word - Vs. 1-2

Matthew 3:1-2
Matthew 3:1-2
1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
มัทธิว 3:1-2
1 คราวนั้นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดีย
2 กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว"
Many times we are confused by what it means to preach the Word!
Preach the Word simply means to proclaim and teach the Word of God in context so that everyone can understand.
In doing so, we will find different places in the Bible where it appears that the Preaching has a different goal - CORRECT!
Here, John has 2 main goals for his preaching...

A. ประกาศความรอดสำหรับทุกคน ข้อที่ 1-2 General Call to Salvation - Vs. 1-2

1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
มัทธิว 3:1-2
2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
มัทธิว 3:1-2
1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
1 คราวนั้นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดีย
2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
2 กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว"

B. การตำหนิความเท็จ ข้อที่ 7-10 The Rebuke of Falsehood - Vs. 7-10

Matthew 3:7-10 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:
9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
มัทธิว 3:7-10
7 ครั้นยอห์นเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีพากันมาเป็นอันมากเพื่อจะรับบัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า "โอ เจ้าชาติงูร้าย ใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั้น
8 เหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น
9 อย่านึกเหมาเอาในใจว่า เรามีอับราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้
10 บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว ดังนั้นทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ

V. เรามีความรับผิดชอบในการตอบสนองและปฏิบัติตาม ข้อที่ 13-15, 5 We Are Responsible to Respond and Obey - Vs. 13-15, 5

We Are Responsible to Respond and Obey - Vs. 13-15, 5

Matthew 3:13-15
13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
มัทธิว 3:13-15
13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน เพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน
14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า "ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์"
15 และพระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า "บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" แล้วท่านก็ยอมทำตามพระองค์
Matthew 3:5-6
5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
มัทธิว 3:5-6
5 ขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็ม และคนทั่วแคว้นยูเดีย และคนทั่วบริเวณรอบแม่น้ำจอร์แดน ก็ออกไปหายอห์น
6 สารภาพความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดน
What will it take to keep us from fulfilling all righteousness in our lives?
Have you come to Jesus confessing your sins?
Related Media
See more
Related Sermons
See more