Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil gaan!

Door markus met pasen  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 12 views
Notes
Transcript
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

1 Pascha

1

We zouden bijna vergeten dat het feest is als Jezus voorgeleid wordt. En hoewel wij het snel vergeten of onbelangrijk vinden, voor de joden, en vooral de vrome Farizeeën en schriftgeleerden, was dit zeker een punt van aandacht. Ze hadden Jezus steeds willen vermoorden, en hadden al vaak plannen gemaakt. Er was een ding dat ze niet wilden: het mocht niet op het pascha.(Matt26:5)
Het pascha was een van de grote 3 feesten voor het Joodse volk:
1 Pesach= voorbijgaan
2 Pinksteren
3 Loofhuttenfeest
Dat voorbijgaan had te maken met de Engel van de dood in Egypteland (). God had gesproken en de opdracht gegeven om een 1 jarig mannenlijk geitebokje in huis te nemen en er voor te zorgen van de 10e dag van de maand Nisan( ergens halverwege maart begin april) tot de 14e dag van die maand. En op de 14e dag moest dan dat lieve puntgave ( dat wil zeggen volmaakte onschuldige lieve beestje) geslacht worden tegen de avond bij het vallen van de schemering. En dan moest dat vlees gebraden worden op vuur, en meteen opgegeten worden. Het bloed werd opgevangen in een schaaltje en daar moest dan de deurpost van ieder huishouden mee ingesmeerd worden met een hysopstengel of bundeltje. zo kreeg je een letter uit het hebreeuwse alfabeth: de letter die Leven betekend.
Nu was het donderdagavond de Heer en de discipelen hebben het pesachmaal gehouden Het is bij u misschien beter bekend als “het laatste avondmaal”.
Ze hadden volgens de wet van Mozes het Pesach gevierd. De herinnering aan de Engel van de dood die voorbijgegaan was aan alle huizen waar het bloed aan de deurposten gesmeerd was. Maar pasen zou spoedig een andere betekenis krijgen.
Hun Heer zou het Lam Gods zijn, waarover Johannes de doper al had gesproken. Dat Lam Gods dat met Zijn dood leven zou geven.Daarom is deze dag “goede Vrijdag zo belangrijk. Het heeft te maken met dat volmaakte offer. En een heel belangrijke vraag voor nu is:
Kunt u erop vertrouwen dat het bloed van een volmaakt lam, ja voor nu Het volmaakte Lam Gods genoeg is om de dood aan u voorbij te laten gaan? Ben u bereidt dat bloed aan de deurpost van uw eigen hart te smeren met die Hysop.
Daarom is deze dag “goede Vrijdag zo belangrijk. Het heeft te maken met dat volmaakte offer. En een heel belangrijke vraag voor nu is:
David schrijft het zo mooi in Ontzondig mij met Hysop dan ben ik rein, was mij dan ben ik witter dan sneeuw .
Is er al bloed aangebracht op de deur van je hart? Het bloed van de Gezalfde de Volmaakte.
Psalm 51:9 NBG1951
11 Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit.

2 Barabbas of Jezus....

2 Barabbas of Jezus....

Na de maaltijd hadden ze Jezus gepakt in de hof. Ze hadden samen nog de lofzang gezongen en God geeerd voor Zijn voorzienigheid. NIet alleen de discipelen hadden dat gedaan. Maar alle vrome joodse gezinnen deden dat. Ook de farizeeen, en de schriftgeleerden en de oversten. Wat te denken van Kajefas en zijn vrienden… Ze hadden allemaal God geloofd en geprezen voor het Lam en Zijn bloed. Voor het feit dat de Engel des doods voorbijgegaan was. Maar daarna waren ze samen gekomen en was Judas bij hen voor het geld. Hij had ze ontvangen en nu was zijn taak om Jezus te verraden met een kus. Dat had ie gedaan. Nou hadden ze Jezus ondervraagd en heen en weer gestuurd van het huis van Kajefas tot aan Pilatus. Van Pilatus naar Herodes, van Herodes terug, en nu zat Pilatus met Jezus en de boze menigte in zijn maag.
De menigte vanwege de dreigende opstand.Het kon hem zomaar zijn baan, positie of zelfs zijn leven kosten. Hij had het allemaal lang genoeg aangezien, nu moest er iets gebeuren. Deze opstand moest voorkomen worden wilde hij zijn hachje redden. Hij had het wel gezien. In Jezus was geen schuld waar de doodstraf op kon staan. Zelfs gevangenschap kon hij De Heere niet aandoen. Er was geen schuld in Hem. Pilatus had het wel door, daarom had Hij Jezus doorgeschoven aan Herodes. Maar deze had ook geen schuld in Hem gevonden. Hij had hem bespot en geslagen teruggestuurd naar Pilatus. Pilatus had Jezus nog terzijde genomen en Hem gezegd: Weet je niet dat ik macht heb je in het leven te laten of te doden? Toen had Jezus het antwoord gegeven dat de kern van vanavond wel weergeeft.
John 19:11 NBG1951
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware: daarom heeft hij, die Mij aan u heeft overgeleverd, groter zonde.
Hier wordt duidelijk dat dit het grote plan van God was!
2 Corinthians 5:21 NBG1951
21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Jesaja profeteert het zo:Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.
Isaiah 53:10 NBG1951
10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.
Isai53:
Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen: De stadhouder Pilatus is de onrechtvaardige rechter. Hij zit hoog op zijn rechterstoel boven op een hoog geplaveid plateau waar iedereen hem kan zien. Litostrotos heet het en in het Hebreeuws Gabatta.
Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen: De stadhouder Pilatus is de onrechtvaardige rechter. Hij zit hoog op zijn rechterstoel boven op een hoog stenen plateau waar iedereen hem kan zien. Litostrotos heet het in het
Daar staat Hij: bloedend, vernederd, alsof het Carnaval is hebben ze hem verkleed met een soldatenmantel alsof hij Koninkje speelde. Alsof Hij niet goed bij zijn hoofd was. De gek met hem gestoken, verlaten door zijn vrienden, vals beschuldigd door zijn vijanden. Wat moet de Duivel gelachen hebben.. Wat moet hij genoten hebben van de vernedering van de Zoon Gods.
Pilatus bedenkt dat hij nog 1 uitvlucht heeft. zoals bij elk Pascha wilde hij ook nu de mensen winnen door een crimineel vrij te laten. Wellicht had hij gehoopt dat Jezus nog vrijuit ging. Dat dit bespotten en deze rechtzaak de publieke opinie genoeg zou veranderen dat Jezus vrijuit kon gaan. Maar wat liep dat plan anders. God werd er niet in gekend. Het was puur menselijk inzicht en proberen van Pilates.
De kerkerdeur gaat open en een wilde wordt naar buiten geleid. Een oproerkraaier. Een van de gele hesjes. Hij was het niet eens met de overheid en was zo fanatiek geworden dat hij niet alleen roofde, maar bij die roof ook een dodelijk slachteroffer gemaakt had. Een mens zo rebels, zo kwaad zo boos… Zoon van Abbas. Men had het vaak gezegd, precies een zoon van zijn vader. Dat is ook wat het betekend: zoon van zijn vader…
Wie waren het die Jezus zo graag wilden overleveren? Waren dat niet die farizeeeen over wie Jezus gezegd had: Jullie willen de begeerten van je vader doen?
John 8:44 NBG1951
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Satan: rebels, een dief, en een mensenmoordenaar.
Je zou kunnen zeggen: die Barabbas is het toonbeeld van een kind van de duivel. In en in slecht. Die kun je toch niet vrijlaten over zo’n volmaakt en onschuldig mens. Dat gaat toch niet! Dat is toch de wereld op zijn kop! Deze Goddeloze versus de rechtvaardige
Hier is spreuken wel op zijn plaats
Proverbs 17:15 NBG1951
15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Here een gruwel.
prov 17:15
Die kun je toch niet vrijlaten over zo’n volmaakt en onschuldig mens. Dat gaat toch niet!
En zij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zij kozen Barabbas boven Jezus. Waarom? Want hun werken waren boos. (John 3:19)
Maar in dit Goddelijke plan, op deze Goddelijke dag, moet het wel gebeuren. God zorgt hier voor een omwisseling. Een van de velen die aan het kruis zullen volgen.
Hier wordt de mens, want die barabbas is een beeld van u en van mij, vrijgesproken!
barabbas uit de kerker uit de duisternis, Jezus in de boeien
Barabbas hoewel schuldig ; vrijgesproken Jezus hoewel onschuldig; veroordeeld.
Barabbas hoewel de dood verdiend het leven, Jezus hoewel Hij het leven is de dood!
Nu zegt u misschien: ja een mooi verhaal hoor, echt de traditie van deze dag! Oh maar het is meer dan dat. Het is de realiteit voor deze dag. Meer nog het is de realiteit voor u: U bent Barabbas.
Wat moet er door deze man heen gegaan zijn toen het doodvonnis voor hem uitgeveegd werd en een ander in Zijn plaats ging? Opluchting ongekende blijdschap, zou hij deze kans gegrepen hebben om zijn leven te verbeteren? Heeft hij nog in de ogen gekeken van de persoon die onverdiend toch de doodstraf zou krijgen. Heeft hij meegejoeld met de menigte? Of wist hij niet hoe snel die weg moest komen bij deze confronterende situatie vandaan?

3 En u?

Hoe zit dat bij U? Heeft die stem van de Hemelse rechter voor u ook geklonken? Je bent vrij om te gaan! Heeft u al oog in oog gestaan met Jezus door geloof? Is dat offer ook voor u geweest?
Je kunt niet zeggen; Jezus is aan het kruis gegaan en nu is iedereen vrijgesproken. Want het is niet de vrijspraak van een aardse rechter zoals die van Pilatus die bij ons geld, maar van een veel hogere - ja zelfs de allerhoogste rechter.
Wie was het die de engel des doods gestuurd had vele jaren daarvoor in Egypte? God zelf! Die straf van de eeuwige dood geldt nog steeds voor de mensheid. Maar als Hij het bloed ziet in je leven; Het zuivere bloed van Christus- het Lam Gods! dan zal Hij voorbij gaan. Het bloed is het enige verschil tussen leven en dood.
Misschien vraagt u zich a: Maar hoe krijg ik dan dat bloed! Hoe krijg ik er deel aan:Door naar Christus te vluchten, te rennen. God heeft Hem als zoenmiddel voorgesteld (rom 3:25)Door het geloof in zijn bloed! Efeze zegt ons :
Ephesians 1:7 NBG1951
7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Eph 1:7
ef 1:7
Alleen het bloed van Christus reinigt u van alle zonden! Vandaag gaat over het bloed!
Straks aan die tafel van de Heer gaat het over Zijn vlees, en Zijn bloed!
Jezus zegt hier over: Mijn vlees is de ware spijs en mijn bloed de ware drank()
John 6:56 NBG1951
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
John 6:54 NBG1951
54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Nu denk u wellicht : dat is ook de reden dat ik aanga: Ik wil vergeven worden en daarom kom ik aan het avondmaal! Fout! Zo werkt het niet! Daar is het avondmaal niet voor. We zijn hier niet bij de Hemelse Macdonalds. Effe snel in en uit en we kunnen er weer tegen voor een tijdje.
Ik weet dat dit voor een lange tijd de gewoonte was om aan te gaan, ook in Piedra Plat. Maar Jezus zegt hier dat als je gemeenschap met Hem hebt, dan heb je leven in Hem. Als je deel neemt aan het avondmaal dan neem je deel aan Hem. Je moet eerst deelachtig geworden zijn aan Zijn leven, voor je daarvan kunt getuigen en meeeten.
Het avond maal doe je niet om gered te worden, Het avondmaal vier je vanuit je redding, vanuit het leven. Het is een levende getuigenis of prediking van jezus Leven in jouw, zijn werk in jou! Als je daar niet van kunt getuigen, heb je aan de tafel niets te zoeken. Het gaat niet over lidmaatschap en vooraanstaand zijn: Het gaat over vergeven zijn.
Vandaar de vraag voor vandaag: bent u geredt door Wat Christus voor u heeft gedaan. Heeft u deel aan zijn omwisseling met u. en meer nog: Is Hij voor U persoonlijk aan het kruis gegaan. Kunt u het zeggen: Jezus Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart!
Als dat zo is: komt dan want alle dingen zijn gereedt!
Maar zo niet: dan smeek ik u: In de Naam van Christus: Laat U met God verzoenen!
Amen
Litostrotos,

3

Related Media
See more
Related Sermons
See more