Onvrugbaarheid / Dra dan vrugte wat by die bekering pas

Dra vrug wat by jou bekering pas  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 82 views

'n Gebrek aan vrugbaarheid, hetsy materieel of geestelik, wat dikwels as 'n teken van God se onguns of woede gesien word.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Onvrugbaarheid as 'n morele of geestelike toestand

Matthew 21:19 DIEBYBEL:A19331953
19 en Hy sien ’n vyeboom langs die pad en gaan daarnatoe; maar Hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen; en Hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer ’n vrug kom nie! En onmiddellik het die vyeboom verdroog.
Matthew 21:43 DIEBYBEL:A19331953
43 Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ’n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Redes vir onvrugbaarheid

Ongehoorsaamheid

Leviticus 26:18–20 DIEBYBEL:A19331953
18 En as julle dan nog nie na My luister nie, sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig. 19 En Ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster en julle aarde soos koper. 20 En julle krag sal tevergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrings nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie.

'n Voortdurende beheptheid met die wêreld

Matthew 13:22 DIEBYBEL:A19331953
22 En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.

'n Gebroke verhouding met Jesus Christus

John 15:4 DIEBYBEL:A19331953
4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
John 15:6 DIEBYBEL:A19331953
6 As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

Sommige gevolge van onvrugbaarheid

Onvrugbaarheid veroordeel

Isaiah 5:1–7 DIEBYBEL:A19331953
1 LAAT my tog sing van my Beminde; ’n lied van my Beminde oor sy wingerd! My Beminde het ’n wingerd op ’n vrugbare heuwel. 2 En Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke; en Hy het ’n toring daar binne-in gebou en ook ’n parskuip daarin uitgekap; en Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. 3 Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen My en my wingerd. 4 Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat Ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? 5 Laat My julle dan nou te kenne gee wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word; Ek sal sy muur stukkend breek, sodat dit vertrap word. 6 En Ek sal dit ’n wildernis maak: dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels; en Ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. 7 Want die wingerd van die Here van die leërskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging; en Hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting; op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu!

Onvrugbaarheid lei tot verwerping

Mt 3:8–10; Mt 7:19
Matthew 7:19 DIEBYBEL:A19331953
19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
Matthew 3:8–10 DIEBYBEL:A19331953
8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas. 9 En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. 10 Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Onvrugbaarheid herwin

Lk 13:6–9 Die gelykenis hou die moontlikheid van herstel voor.
Luke 13:6–9 DIEBYBEL:A19331953
6 EN Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. 7 Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? 8 Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het. 9 As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.

Dissipline met die oog op hernude vrugbaarheid

John 15:2 DIEBYBEL:A19331953
2 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.
Related Media
See more
Related Sermons
See more