Die Opstanding van Jesus Die Christus soos Voorspel

OPstanding  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 8 views

Ware Christelike prediking is gesentreer op die feit dat God Jesus Christus uit die dood opgewek het sodat gelowiges oorwinning oor sonde en dood kan hê en die seëninge van die ewige lewe kan ontvang.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Die opstanding van Jesus Christus word voorspel

In die Skrif

1 Corinthians 15:3–4 DIEBYBEL:A19331953
3 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

Deur Jesus Christus

Matthew 16:21 DIEBYBEL:A19331953
21 Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.

Die opstanding word deur die apostels verkondig

Acts 4:33 DIEBYBEL:A19331953
33 En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.

Die sekerheid van die opstanding

Hierdie verse beklemtoon veral die fisiese werklikheid van die opgestane Christus:

Luke 24:36–43 DIEBYBEL:A19331953
36 EN terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir julle! 37 Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ’n gees sien. 38 En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? 39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ’n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. 40 En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. 41 En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? 42 Daarop gee hulle Hom ’n stuk gebraaide vis en ’n stuk heuningkoek. 43 En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.
John 20:26–28 DIEBYBEL:A19331953
26 En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle! 27 Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. 28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Die noodsaaklikheid van die opstanding

1 Corinthians 15:17 DIEBYBEL:A19331953
17 en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;
John 20:9 DIEBYBEL:A19331953
9 Want hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Hy uit die dode moes opstaan nie.

Die resultate van Jesus Christus se opstanding

God se krag word gedemonstreer

Ephesians 1:19–20 DIEBYBEL:A19331953
19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte 20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

Die seunskap van Jesus Christus word verklaar

Romans 1:4 DIEBYBEL:A19331953
4 en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,

Die heerskappy van Jesus Christus word verklaar

Romans 14:9 DIEBYBEL:A19331953
9 Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

Die heerskappy van Jesus Christus word gesien deurdat Hy opgewek is aan die regterhand van God:

Ephesians 1:20–22 DIEBYBEL:A19331953
20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, 21 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. 22 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,
2 Corinthians 5:15 DIEBYBEL:A19331953
15 omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.

Die vernietiging van die dood se mag word verklaar

Revelation 1:18 DIEBYBEL:A19331953
18 en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

Die voordele van Jesus Christus se opstanding vir gelowiges

Dit is die fondament van verlossing

Romans 4:25 DIEBYBEL:A19331953
25 wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.

Dit bied die krag om vir God te lewe

Romans 6:4 DIEBYBEL:A19331953
4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.

Die voorspraak van Jesus Christus is daarvan afhanklik

Romans 8:34 DIEBYBEL:A19331953
34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.

Dit bring versekering van opstanding tot die ewige lewe

1 Corinthians 6:14 DIEBYBEL:A19331953
14 En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
Related Media
See more
Related Sermons
See more