"Deliver Us from Evil": Heidelberg Catechism Lord's Day 52

Heidelberg Catechism  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 9 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Question 127. What is the sixth petition?

And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. That is: In ourselves we are so weak that we cannot stand even for a moment. Moreover, our sworn enemies—the devil, the world, and our own flesh—do not cease to attack us. Will you, therefore, uphold and strengthen us by the power of your Holy Spirit, so that in this spiritual war we may not go down to defeat, but always firmly resist our enemies, until we finally obtain the complete victory.

Tanong 127. Ano ang ika-anim na pagsamo?

At huwag Mo kaming iadya sa tukso kundi iligtas Mo kami sa masama, na ang ibig sabihin ay: Sa ganang aming sarili, kami ay napakahina kung kaya’t hindi kami makapanindigan kahit isang saglit. Higit pa rito, ang aming mga kinikilalang kaaway—ang diyablo, ang kamunduhan, at ang aming sariling kalamnan—ay hindi tumitigil sa pag-atake laban sa amin. Dahil dito, loobin Mo nawang katigan kami’t palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, nang sa gayon sa espirituwal na pakikibakang ito ay hindi kami malugmok sa pagkatalo, kundi parating matatag naming mapaglabanan ang aming mga kaaway, hanggang sa wakas ay mapasaamin ang ganap na tagumpay.
Oo nga’t pinatawad na tayo sa kasalanan at nakatitiyak na patatawarin pa batay sa panalanging, “Forgive us our debts…” Ngunit hindi ibig sabihin na magpapatuloy tayo at paulit-ulit na susuway sa Diyos. Hindi! Ang isang taong nakaranas ng pagpapatawad ay hindi nanaisin na mahulog pa muli sa kasalanan.
Kaya nga may karugtong ang panalanging ito na: “And lead us not into temptation…” Hindi lang kapatawaran ang kailangan natin, kundi tagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Not just freedom from the guilt and punishment of sin but also from its power.
James 1:13–15 ESV
Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire when it has conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth death.
1 Corinthians 10:12–13 ESV
Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
1 Peter 5:8–9 ESV
Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.
Ephesians 6:10–12 ESV
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Ephesians 6:18 ESV
praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints,
John 15:18–19 ESV
“If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love you as its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.
Galatians 5:16–17 ESV
But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do.
Matthew 26:41 ESV
Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”
1 Thessalonians 5:23–24 ESV
Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful; he will surely do it.
2 Timothy 4:17–18 ESV
But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion’s mouth. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.

Question 128. How do you conclude your prayer?

For yours is the kingdom and the power and the glory forever. That is: All this we ask of you because, as our King, having power over all things, you are both willing and able to give us all that is good, and because not we but your holy name should so receive all glory forever.

Tanong 128. Paano mo tinatapos ang iyong panalangin?

"Sapagkat sa Iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman," na ang ibig sabihin ay: Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa Iyo dahil Ikaw bilang aming hari na may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay nagnanais at kayang-kayang magkaloob sa amin ng lahat ng mabuti. At dahil hindi kami kundi ang Iyong banal na pangalan ang nararapat tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian magpasawalang hanggan.
Psalm 115:1 ESV
Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!
John 14:13 ESV
Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Romans 11:36 ESV
For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.

Question 129. What does the word “Amen” mean?

“Amen” means: It is true and certain. For God has much more certainly heard my prayer than I feel in my heart that I desire this of him.

Tanong 129. Ano ang ibig sabihin ng "Amen"?

Ang ibig sabihin ng "Amen" ay ito ay totoo at tiyak. Sapagkat mas tiyak na pinakinggan ng Diyos ang aking panalangin kaysa aking nararamdamang pagnanais na makamtan ito mula sa Kanya.
2 Corinthians 1:20 ESV
For all the promises of God find their Yes in him. That is why it is through him that we utter our Amen to God for his glory.
Related Media
See more
Related Sermons
See more